Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.


mladima-bi-glavni-predmet-uenja-morao-biti-taj-da-naue-podnositi-samou-ona-naime-izvor-sree-i-evnog-mira
artur Šopenhauermladimabiglavnipredmetučenjamoraobititajdanaučepodnositisamoćuonanaimeizvorsrećeduevnogmiramladima bibi glavniglavni predmetpredmet učenjaučenja moraomorao bitibiti tajtaj dada naučenauče podnositipodnositi samoćuona jeje naimenaime izvorsreće ii duševnogduševnog miramladima bi glavnibi glavni predmetglavni predmet učenjapredmet učenja moraoučenja morao bitimorao biti tajbiti taj dataj da naučeda nauče podnositinauče podnositi samoćuona je naimeje naime izvornaime izvor srećeizvor sreće isreće i duševnogi duševnog miramladima bi glavni predmetbi glavni predmet učenjaglavni predmet učenja moraopredmet učenja morao bitiučenja morao biti tajmorao biti taj dabiti taj da naučetaj da nauče podnositida nauče podnositi samoćuona je naime izvorje naime izvor srećenaime izvor sreće iizvor sreće i duševnogsreće i duševnog miramladima bi glavni predmet učenjabi glavni predmet učenja moraoglavni predmet učenja morao bitipredmet učenja morao biti tajučenja morao biti taj damorao biti taj da naučebiti taj da nauče podnosititaj da nauče podnositi samoćuona je naime izvor srećeje naime izvor sreće inaime izvor sreće i duševnogizvor sreće i duševnog mira

Za svaku minutu koju provedeš u ljutnji izgubio si šezdeset sekundi svog duševnog mira.Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.Strah je glavni izvor predrasude i jedan od glavnih izvora okrutnosti.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.