Mladost imamo da bi činili gluposti, a starost da bi za tim glupostima žalili!


mladost-imamo-da-bi-inili-gluposti-a-starost-da-bi-za-tim-glupostima-alili
onore de balzakmladostimamodabičiniliglupostistarostzatimglupostimažalilimladost imamoimamo dada bibi činiličinili glupostistarost dada bibi zaza timtim glupostimaglupostima žalilimladost imamo daimamo da bida bi činilibi činili glupostia starost dastarost da bida bi zabi za timza tim glupostimatim glupostima žalilimladost imamo da biimamo da bi činilida bi činili glupostia starost da bistarost da bi zada bi za timbi za tim glupostimaza tim glupostima žalilimladost imamo da bi činiliimamo da bi činili glupostia starost da bi zastarost da bi za timda bi za tim glupostimabi za tim glupostima žalili

Mladost imamo da bismo činili gluposti, a starost da bismo žalili za tim glupostima. -Ernest Hemingvej
mladost-imamo-da-bismo-inili-gluposti-a-starost-da-bismo-alili-za-tim-glupostima
Prvo pravilo poslovanja je da činiš drugima ono što bi oni tebi činili. -Čarls Dikens
prvo-pravilo-poslovanja-da-ini-drugima-ono-to-bi-oni-tebi-inili