Mnoge bi mi stvari bile jasne da mi ih nisu objašnjavali..


mnoge-bi-mi-stvari-bile-jasne-da-mi-ih-nisu-objanjavali
mnogebimistvaribilejasnedaihnisuobjanjavalimnoge bibi mimi stvaristvari bilebile jasnejasne dada mimi ihih nisunisu objašnjavalimnoge bi mibi mi stvarimi stvari bilestvari bile jasnebile jasne dajasne da mida mi ihmi ih nisuih nisu objašnjavalimnoge bi mi stvaribi mi stvari bilemi stvari bile jasnestvari bile jasne dabile jasne da mijasne da mi ihda mi ih nisumi ih nisu objašnjavalimnoge bi mi stvari bilebi mi stvari bile jasnemi stvari bile jasne dastvari bile jasne da mibile jasne da mi ihjasne da mi ih nisuda mi ih nisu objašnjavali

Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene. -Doroti Parker
ene-nisu-stvorene-da-bi-bile-shvaene-ve-da-bi-bile-voljene
Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem. -Čarls Bukovski
moje-pesme-mozda-nisu-bile-intelektualne-ali-su-neke-od-njih-bile-ozbiljne-i-lude-zaista-bilo-prvi-put-bar-za-mene-da-ih-gomila-shvati-to-me
Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu. -Duško Radović
mnoge-ene-mogle-bi-mnogo-i-lepo-da-vole-ali-nemaju-koga-a-sve-se-prave-kao-da-su-ve-voljene-sramota-ih-da-priznaju-da-nisu
U drevna vremena mačke su bile obožavane kao božanstva; i nisu to zaboravile. -Teri Pračet
u-drevna-vremena-ke-su-bile-oboavane-kao-boanstva-i-nisu-to-zaboravile