Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom.


mnoge-su-mlade-ene-ponosne-na-svoju-vrlinu-ali-vrlo-malo-ostarelih-ena-koje-se-svoje-vrline-seaju-preteranim-ponosom
jovan dučićmnogesumladeženeponosnenasvojuvrlinualivrlomaloostarelihženakojesesvojevrlinesećajupreteranimponosommnoge susu mlademlade ženežene ponosneponosne nana svojusvoju vrlinuali jeje vrlovrlo malomalo ostarelihostarelih ženažena kojekoje sese svojesvoje vrlinevrline sećajusećaju sasa preteranimpreteranim ponosommnoge su mladesu mlade ženemlade žene ponosnežene ponosne naponosne na svojuna svoju vrlinuali je vrloje vrlo malovrlo malo ostarelihmalo ostarelih ženaostarelih žena koježena koje sekoje se svojese svoje vrlinesvoje vrline sećajuvrline sećaju sasećaju sa preteranimsa preteranim ponosommnoge su mlade ženesu mlade žene ponosnemlade žene ponosne nažene ponosne na svojuponosne na svoju vrlinuali je vrlo maloje vrlo malo ostarelihvrlo malo ostarelih ženamalo ostarelih žena kojeostarelih žena koje sežena koje se svojekoje se svoje vrlinese svoje vrline sećajusvoje vrline sećaju savrline sećaju sa preteranimsećaju sa preteranim ponosommnoge su mlade žene ponosnesu mlade žene ponosne namlade žene ponosne na svojužene ponosne na svoju vrlinuali je vrlo malo ostarelihje vrlo malo ostarelih ženavrlo malo ostarelih žena kojemalo ostarelih žena koje seostarelih žena koje se svoježena koje se svoje vrlinekoje se svoje vrline sećajuse svoje vrline sećaju sasvoje vrline sećaju sa preteranimvrline sećaju sa preteranim ponosom

Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe. -Kristijan Dior
nema-na-svetu-runih-ena-postoje-samo-ene-koje-ne-znaju-da-bi-s-malo-truda-mogle-da-budu-lepe
Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. -Žan-Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet