Mnogi imaju neki nesvršen račun sa životom,ali pri tom život je uvijek njihov dužnik.


mnogi-imaju-neki-nesvr-raun-ivotomali-pri-tom-ivot-uvijek-njihov-nik
ivo andrićmnogiimajunekinesvrenračunživotomalipritomživotuvijeknjihovdužnikmnogi imajuimaju nekineki nesvršennesvršen računračun sapri tomtom životživot jeje uvijekuvijek njihovnjihov dužnikmnogi imaju nekiimaju neki nesvršenneki nesvršen računnesvršen račun sapri tom živottom život ježivot je uvijekje uvijek njihovuvijek njihov dužnikmnogi imaju neki nesvršenimaju neki nesvršen računneki nesvršen račun sapri tom život jetom život je uvijekživot je uvijek njihovje uvijek njihov dužnikmnogi imaju neki nesvršen računimaju neki nesvršen račun sapri tom život je uvijektom život je uvijek njihovživot je uvijek njihov dužnik

Naša je obaveza da pomažemo bližnjem u nevolji, ali ne čineći pri tom nikakvo nasilje, jer svako je slobodan da izabere da li će da krene putem spasenja. -Patrijarh Pavle
naa-obaveza-da-pomaemo-blinjem-u-nevolji-ali-ne-inei-pri-tom-nikakvo-nasilje-jer-svako-slobodan-da-izabere-da-li-e-da-krene-putem-spasenja
Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade. -Duško Radović
oni-koji-izdaju-i-tampaju-papirni-novac-mogli-bi-jedne-strane-svake-novanice-tampati-i-uputstva-za-upotrebu-mnogi-graani-imaju-para-ali-ne-znaju
Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom. -Mahatma Gandi
dokle-god-milioni-ive-u-gladi-i-neznanju-svakog-oveka-koji-se-obrazovao-na-njihov-raun-a-koji-o-njima-ne-brine-treba-smatrati-izdajnikom
Mnogi će me zvati avanturistom, što ja i jesam, ali jedne druge, posebne, vrste. One vrste koja je spremna žrtvovati svoj život za svoja uvjerenja. -Ernesto Če Gevara
mnogi-e-me-zvati-avanturistom-to-ja-i-jesam-ali-jedne-druge-posebne-vrste-one-vrste-koja-spremna-rtvovati-svoj-ivot-za-svoja-uvjerenja