Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost.


mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
paulo koeljomnogiljudinedoputajusebiljubavupravozbogtogatotimestavljajumnogestvarinakockubilodasetičuprolostiilibudućnostitomslučajupostojisamosadanjostmnogi ljudiljudi nene dopuštajudopuštaju sebisebi ljubavljubav upravoupravo zbogzbog togatoga štošto timetime stavljajustavljaju mnogemnoge stvaristvari nana kockubilo dada sese tičutiču prošlostiprošlosti iliili budućnostiu tomtom slučajupostoji samosamo sadašnjostmnogi ljudi neljudi ne dopuštajune dopuštaju sebidopuštaju sebi ljubavsebi ljubav upravoljubav upravo zbogupravo zbog togazbog toga štotoga što timešto time stavljajutime stavljaju mnogestavljaju mnoge stvarimnoge stvari nastvari na kockubilo da seda se tičuse tiču prošlostitiču prošlosti iliprošlosti ili budućnostiu tom slučajupostoji samo sadašnjost

Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
Feminizam postoji samo zbog toga da bi se ružne žene integrisale u društvo. -Čarls Bukovski
feminizam-postoji-samo-zbog-toga-da-bi-se-rune-ene-integrisale-u-drutvo