Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli.


mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli
duško radovićmnoginaivrnjacihtelisudaiduratalinisusmelidogodiloseonotočestodogađadanaspamtesamohtelizaboravilimnogi našinaši vršnjacivršnjaci htelihteli susu dada iduidu uu ratrat aliali nisunisu smelii dogodilodogodilo sese onoono štošto sese čestočesto događadanas pamtepamte samosamo dada susu htelizaboravili susu dada nisunisu smelimnogi naši vršnjacinaši vršnjaci htelivršnjaci hteli suhteli su dasu da iduda idu uidu u ratu rat alirat ali nisuali nisu smelii dogodilo sedogodilo se onose ono štoono što sešto se čestose često događadanas pamte samopamte samo dasamo da suda su htelia zaboravili suzaboravili su dasu da nisuda nisu smeli

Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli. -Fransis Bejkon
bolje-poslovati-ljudima-koji-neto-ele-nego-onima-koji-su-postali-ono-to-su-hteli
Godine mogu da uspore hod samo onima koji nikad nisu imali hrabrosti da idu vlastitim koracima. -Paulo Koeljo
godine-mogu-da-uspore-hod-samo-onima-koji-nikad-nisu-imali-hrabrosti-da-idu-vlastitim-koracima
Ne bismo smeli tretirati živa bića kao što tretiramo cipele ili kućne potrepštine koje kada se pohabaju jednostavno odbacimo. -Plutarh
ne-bismo-smeli-tretirati-iva-bia-kao-to-tretiramo-cipele-ili-kune-potreptine-koje-kada-se-pohabaju-jednostavno-odbacimo