Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli.


mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli
duško radovićmnoginaivrnjacihtelisudaiduratalinisusmelidogodiloseonotočestodogađadanaspamtesamohtelizaboravilimnogi našinaši vršnjacivršnjaci htelihteli susu dada iduidu uu ratrat aliali nisunisu smelii dogodilodogodilo sese onoono štošto sese čestočesto događadanas pamtepamte samosamo dada susu htelizaboravili susu dada nisunisu smelimnogi naši vršnjacinaši vršnjaci htelivršnjaci hteli suhteli su dasu da iduda idu uidu u ratu rat alirat ali nisuali nisu smelii dogodilo sedogodilo se onose ono štoono što sešto se čestose često događadanas pamte samopamte samo dasamo da suda su htelia zaboravili suzaboravili su dasu da nisuda nisu smeli

Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Mnoge majke, koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas čupaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima, u ovim ratnim sukobima, proklinjući često Boga i ljude, ali pri tom zaboravljajući da optuže sebe što nisu rodile još dece da im ostanu kao uteha.Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli.Godine mogu da uspore hod samo onima koji nikad nisu imali hrabrosti da idu vlastitim koracima.Ne bismo smeli tretirati živa bića kao što tretiramo cipele ili kućne potrepštine koje kada se pohabaju jednostavno odbacimo.