Mnogo će đubreta biti bačeno na moj grob, ali sve će to razvejati vetar istorije.


mnogo-e-ubreta-biti-baeno-na-moj-grob-ali-sve-e-to-razvejati-vetar-istorije
josif staljinmnogoćeđubretabitibačenonamojgrobalisvetorazvejativetaristorijemnogo ćeće đubretađubreta bitibiti bačenobačeno nana mojmoj grobali svesve ćerazvejati vetarvetar istorijemnogo će đubretaće đubreta bitiđubreta biti bačenobiti bačeno nabačeno na mojna moj grobali sve ćeće to razvejatirazvejati vetar istorijemnogo će đubreta bitiće đubreta biti bačenođubreta biti bačeno nabiti bačeno na mojbačeno na moj grobsve će to razvejatiće to razvejati vetarmnogo će đubreta biti bačenoće đubreta biti bačeno nađubreta biti bačeno na mojbiti bačeno na moj grobali sve će to razvejatisve će to razvejati vetarće to razvejati vetar istorije

Mnogo smo snova sanjali, ali nikada ih odsanjali mili moj. Šteta.Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Mnogo je priča koje piše život. Ponekad je teško razumeti i pronaći suštinu. Ponekad je dovoljan jedan pogled da sve krene,a ponekad jedna reč da sve ...Svi mi nosimo zastave, ali su najteže borbe u sutonu kad se osećaju sakriveni zakoni života kao olovo i kada je teža teška kao grob.