Mnogo puta žena ne voli muškarca čijoj se lepoti najviše divi, jer svaka žena instiktivno oseća da je fizička lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.


mnogo-puta-ena-ne-voli-mukarca-ijoj-se-lepoti-najvie-divi-jer-svaka-ena-instiktivno-osea-da-fizika-lepota-ensko-oru-a-ona-to-svoje-oru-ne-voli-da
jovan dučićmnogoputaženanevolimukarcačijojselepotinajviedivijersvakainstiktivnoosećadafizičkalepotaženskooružjeonatosvojeoružjevidirukamamužaililjubavnikamnogo putaputa ženažena nene volivoli muškarcamuškarca čijojčijoj sese lepotilepoti najvišenajviše divijer svakasvaka ženažena instiktivnoinstiktivno osećaoseća dada jeje fizičkafizička lepotalepota ženskooružje nene volivoli dada vidividi uu rukamarukama mužamuža iliili ljubavnikamnogo puta ženaputa žena nežena ne voline voli muškarcavoli muškarca čijojmuškarca čijoj sečijoj se lepotise lepoti najvišelepoti najviše divijer svaka ženasvaka žena instiktivnožena instiktivno osećainstiktivno oseća daoseća da jeda je fizičkaje fizička lepotafizička lepota ženskolepota žensko oružjeona to svojesvoje oružje neoružje ne voline voli davoli da vidida vidi uvidi u rukamau rukama mužarukama muža ilimuža ili ljubavnika

Kad jedna žena ima dobrog muža , to joj se vidi na licu. -Gete
kad-jedna-ena-ima-dobrog-mua-to-joj-se-vidi-na-licu
Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž. -Žorž Sand
nije-greh-u-tome-to-ena-odlazi-ljubavniku-koga-voli-ve-ako-se-daje-onome-koga-ne-voli-pa-makar-to-bio-i-njen-mu