Mnogo znači kad u kući ima molitvenik.Molitva privlači Božiju blagodat. To osećaju svi domaći. To osećaju i oni kojima su srca ohladnela. Zato se treba neprestano moliti.


mnogo-znai-kad-u-kui-ima-molitvenikmolitva-privlai-boiju-blagodat-to-oseaju-svi-domai-to-oseaju-i-oni-kojima-su-srca-ohladnela-zato-se-treba
otac tadejmnogoznačikadkućiimamolitvenikmolitvaprivlačibožijublagodattoosećajusvidomaćionikojimasusrcaohladnelazatosetrebaneprestanomolitimnogo značiznači kadkad uu kućikući imaprivlači božijubožiju blagodatosećaju svisvi domaćiosećaju ii onioni kojimakojima susu srcasrca ohladnelazato sese trebatreba neprestanoneprestano molitimnogo znači kadznači kad ukad u kućiu kući imaprivlači božiju blagodatosećaju svi domaćiosećaju i onii oni kojimaoni kojima sukojima su srcasu srca ohladnelazato se trebase treba neprestanotreba neprestano moliti

Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da vide svi oni kojima su oči otvorene.Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti vide svi oni kojima su oči otvorene.Zima je kao i žena – ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju .Zima je kao i žena - ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju .Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju.Svi mi nosimo zastave, ali su najteže borbe u sutonu kad se osećaju sakriveni zakoni života kao olovo i kada je teža teška kao grob.