Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš.


mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
fjodor dostojevskimoćdatasamoonimakojiseusudedasagnupodignusamojednastvarbitnajednabitistanjuusudimoć jeje datadata samosamo onimaonima kojikoji sese usudeusude dada sese sagnusagnu ii podignupodignu jesamo jednajedna stvarstvar jeje bitnasamo jednabiti uu stanjustanju dada sese usudišmoć je dataje data samodata samo onimasamo onima kojionima koji sekoji se usudese usude dausude da seda se sagnuse sagnu isagnu i podignui podignu jesamo jedna stvarjedna stvar jestvar je bitnabiti u stanjuu stanju dastanju da seda se usudišmoć je data samoje data samo onimadata samo onima kojisamo onima koji seonima koji se usudekoji se usude dase usude da seusude da se sagnuda se sagnu ise sagnu i podignusagnu i podignu jesamo jedna stvar jejedna stvar je bitnabiti u stanju dau stanju da sestanju da se usudišmoć je data samo onimaje data samo onima kojidata samo onima koji sesamo onima koji se usudeonima koji se usude dakoji se usude da sese usude da se sagnuusude da se sagnu ida se sagnu i podignuse sagnu i podignu jesamo jedna stvar je bitnabiti u stanju da seu stanju da se usudiš

Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu. -Antoine de Rivarol
postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu
Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar. -Agata Kristi
ponekad-me-divlje-poraavajue-teko-ovlada-tuga-ali-kroz-sve-to-uvek-ostajem-sigurna-da-biti-iv-jedna-divna-stvar
Nisu opasne sve knjige, opasna je samo jedna. -Danilo Kiš
nisu-opasne-sve-knjige-opasna-samo-jedna
Postoji samo jedna vrsta discipline – perfektna disciplina. -Džordž Smit Paton
postoji-samo-jedna-vrsta-discipline-perfektna-disciplina