Možda ne upamtim sve što čujem i pročitam, i sigurno neznam sve na svijetu, al dobra prijatelja zaboravit neću.


moda-ne-upamtim-sve-to-ujem-i-proitam-i-sigurno-neznam-sve-na-svijetu-al-dobra-prijatelja-zaboravit-neu
poslovice korisnikamoždaneupamtimsvetočujempročitamsigurnoneznamnasvijetualdobraprijateljazaboravitnećumožda nene upamtimupamtim svesve štošto čujemčujem ii pročitami sigurnosigurno neznamneznam svesve nana svijetual dobradobra prijateljaprijatelja zaboravitzaboravit nećumožda ne upamtimne upamtim sveupamtim sve štosve što čujemšto čujem ičujem i pročitami sigurno neznamsigurno neznam sveneznam sve nasve na svijetual dobra prijateljadobra prijatelja zaboravitprijatelja zaboravit nećumožda ne upamtim svene upamtim sve štoupamtim sve što čujemsve što čujem išto čujem i pročitami sigurno neznam svesigurno neznam sve naneznam sve na svijetual dobra prijatelja zaboravitdobra prijatelja zaboravit nećumožda ne upamtim sve štone upamtim sve što čujemupamtim sve što čujem isve što čujem i pročitami sigurno neznam sve nasigurno neznam sve na svijetual dobra prijatelja zaboravit neću

Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti. -Miroslav Mika Antić
znam-sutra-e-drugaije-tepati-i-voleti-nae-stare-osmehe-niko-nee-shvatiti-moda-e-me-traiti-moda-e-te-boleti-al-se-vie-nikada-neu-tuda-vratiti
Ne smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena. -Merlin Monro
ne-smeta-mi-to-ivim-u-mukom-svijetu-sve-dok-u-njemu-mogu-biti-ena