Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.


moda-prava-srea-to-pojedini-ljudi-ne-znaju-kako-o-njima-misli-ostali-svet-ovek-ivi-celog-ivota-i-u-obmanama-o-sebi-i-u-predrasudama-o-drugima-a-to
jovan dučićmoždapravasrećatopojediniljudineznajukakonjimamisliostalisvetČovekživicelogživotaobmanamasebipredrasudamadrugimatomoždačinisumunjegovesrećenaovojzemljijedanvelikideosvetatajnačinspokojnosvojojlažikaosvilenabubasvilenojčaurimožda jeje pravaprava srećasreća štošto pojedinipojedini ljudiljudi nene znajuznaju kakokako oo njimanjima mislimisli ostaliostali svetČovek živiživi celogcelog životaživota iu obmanamaobmanama oo sebiu predrasudamapredrasudama oo drugimamožda činičini sumusumu njegovenjegove srećesreće nana ovojovoj zemljijedan velikiveliki deodeo svetasveta živiživi nana tajtaj načinnačin spokojnospokojno uu svojojsvojoj lažilaži kaokao svilenasvilena bubabuba uu svojojsvojoj svilenojsvilenoj čaurimožda je pravaje prava srećaprava sreća štosreća što pojediništo pojedini ljudipojedini ljudi neljudi ne znajune znaju kakoznaju kako okako o njimao njima mislinjima misli ostalimisli ostali svetČovek živi celogživi celog životacelog života iživota i ui u obmanamau obmanama oobmanama o sebii u predrasudamau predrasudama opredrasudama o drugimaa to moždamožda čini sumučini sumu njegovesumu njegove srećenjegove sreće nasreće na ovojna ovoj zemljijedan veliki deoveliki deo svetadeo sveta živisveta živi naživi na tajna taj načintaj način spokojnonačin spokojno uspokojno u svojoju svojoj lažisvojoj laži kaolaži kao svilenakao svilena bubasvilena buba ububa u svojoju svojoj svilenojsvojoj svilenoj čauri

Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči. -Anton Čehov
ovek-celog-ivota-ivi-celog-veka-ui-ali-nas-tek-nesrea-naui
Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem. -Ajrton Sena
strah-deo-ivota-neki-ne-znaju-kako-se-suoiti-strahom-drugi-i-ubrajam-sebe-naue-iveti-njim-ne-kao-s-neim-negativnim-ve-kao-s-oseanjem-za