Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažem isto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati, jer možda je to ludost, plod moje fantazije.


moda-prerano-ili-prekasno-svejedno-ali-moram-da-ti-kaem-isto-ono-to-ti-meni-rekla-volim-te-i-ne-mora-mi-verovati-jer-moda-to-ludost-plod-moje
paulo koeljomoždapreranoiliprekasnosvejednoalimoramdatikažemistoonotomenireklavolimtenemoramiverovatijermoždatoludostplodmojefantazijemožda jeje preranoprerano iliili prekasnoali morammoram dada titi kažemkažem istoisto onoono štošto sisi titi menimeni reklavolim tei nene morašmoraš mimi verovatijer moždamožda jeplod mojemoje fantazijemožda je preranoje prerano iliprerano ili prekasnoali moram damoram da tida ti kažemti kažem istokažem isto onoisto ono štoono što sišto si tisi ti meniti meni reklai ne morašne moraš mimoraš mi verovatijer možda jeje to ludostplod moje fantazije

Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažemisto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati,jer možda je to ludost, plod moje fantazije.Životna tragedija je da ostarimo prerano i postanemo mudri prekasno.Stojimo na rubu neke razjapljene provalije. A, iznad nas, razbuktala se vulkanska lava, koja počinje da curi, rasteže se po nama – narodu. Šta bi mi sad mogli da uradimo? Ne znam ni sam. Čini mi se da smo potpuno “stisnuti”, ne možemo ni korak nazad, ali ni korak napred! Možda bi nam pomogla promena političkih i ekonomskih uslova, ili pak državni udar? Možda, kažem…Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima.Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ.