Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažem isto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati, jer možda je to ludost, plod moje fantazije.


moda-prerano-ili-prekasno-svejedno-ali-moram-da-ti-kaem-isto-ono-to-ti-meni-rekla-volim-te-i-ne-mora-mi-verovati-jer-moda-to-ludost-plod-moje
paulo koeljomoždapreranoiliprekasnosvejednoalimoramdatikažemistoonotomenireklavolimtenemoramiverovatijermoždatoludostplodmojefantazijemožda jeje preranoprerano iliili prekasnoali morammoram dada titi kažemkažem istoisto onoono štošto sisi titi menimeni reklavolim tei nene morašmoraš mimi verovatijer moždamožda jeplod mojemoje fantazijemožda je preranoje prerano iliprerano ili prekasnoali moram damoram da tida ti kažemti kažem istokažem isto onoisto ono štoono što sišto si tisi ti meniti meni reklai ne morašne moraš mimoraš mi verovatijer možda jeje to ludostplod moje fantazije

Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažemisto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati,jer možda je to ludost, plod moje fantazije. -Paulo Koeljo
moda-prerano-ili-prekasno-svejedno-ali-moram-da-ti-kaemisto-ono-to-ti-meni-rekla-volim-te-i-ne-mora-mi-verovatijer-moda-to-ludost-plod-moje
Životna tragedija je da ostarimo prerano i postanemo mudri prekasno. -Bendžamin Frenklin
ivotna-tragedija-da-ostarimo-prerano-i-postanemo-mudri-prekasno
Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao