Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.


moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
erih frommoderničovekživiobmanidaznataželidokstvariželionotoseodnjegaočekuježelimoderni čovekčovek živiživi uu obmaniobmani dada znazna štašta želidok uu stvaristvari želiželi onoono štošto sese odod njeganjega očekujeočekuje dada želimoderni čovek živičovek živi uživi u obmaniu obmani daobmani da znada zna štazna šta želidok u stvariu stvari želistvari želi onoželi ono štoono što sešto se odse od njegaod njega očekujenjega očekuje daočekuje da želimoderni čovek živi učovek živi u obmaniživi u obmani dau obmani da znaobmani da zna štada zna šta želidok u stvari želiu stvari želi onostvari želi ono štoželi ono što seono što se odšto se od njegase od njega očekujeod njega očekuje danjega očekuje da želimoderni čovek živi u obmaničovek živi u obmani daživi u obmani da znau obmani da zna štaobmani da zna šta želidok u stvari želi onou stvari želi ono štostvari želi ono što seželi ono što se odono što se od njegašto se od njega očekujese od njega očekuje daod njega očekuje da želi

Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Verujem u to da svako ima pravo da živi kako god želi, sve dok ne povređuje druge. -Džo Namat
verujem-u-to-da-svako-ima-pravo-da-ivi-kako-god-eli-sve-dok-ne-povreuje-druge
Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)
svaki-mukarac-eli-da-bude-prvi-nekoj-eni-a-nijedan-ne-eli-da-bude-poslednji