Možeš biti samo osoba na ovom svetu, ali za nekoga ti si celi svet.


moe-biti-samo-osoba-na-ovom-svetu-ali-za-nekoga-ti-celi-svet
gabriel garcia markezmožebitisamoosobanaovomsvetualizanekogaticelisvetmožeš bitibiti samosamo osobaosoba nana ovomovom svetuali zaza nekoganekoga titi sisi celiceli svetmožeš biti samobiti samo osobasamo osoba naosoba na ovomna ovom svetuali za nekogaza nekoga tinekoga ti siti si celisi celi svetmožeš biti samo osobabiti samo osoba nasamo osoba na ovomosoba na ovom svetuali za nekoga tiza nekoga ti sinekoga ti si celiti si celi svetmožeš biti samo osoba nabiti samo osoba na ovomsamo osoba na ovom svetuali za nekoga ti siza nekoga ti si celinekoga ti si celi svet

Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-celi-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-treba-ivjeti-tako-da-kad-umre-celi-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Postani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti. -Gabriel Garcia Markez
postani-bolja-osoba-i-budi-siguran-da-zna-ko-pre-nego-upozna-nekoga-novoga-nadajui-se-da-osoba-zna-ko-ti