Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo.


moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo
henri fordmožeterećidasamkrenuobezičegaalitonijetačnosvismozapočelisvimetopostojisamostvartomekakomiupotrebljavamonetoomogućimomožete rećireći dada samsam krenuokrenuo bezbez ičeganije tačnosvi smosmo započelizapočeli sasa svimesvime štošto postojisamo jeje stvarstvar uu tometome kakokako miupotrebljavamo dada neštonešto omogućimomožete reći dareći da samda sam krenuosam krenuo bezkrenuo bez ičegaali to nijesvi smo započelismo započeli sazapočeli sa svimesa svime štosvime što postojisamo je stvarje stvar ustvar u tomeu tome kakotome kako mimi to upotrebljavamoupotrebljavamo da neštoda nešto omogućimo

Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već da što prije uvidimo kako da ih pretvorimo u nešto dobro. -Bertolt Breht
inteligencija-nije-u-tome-da-ne-pravimo-greke-ve-da-to-prije-uvidimo-kako-da-ih-pretvorimo-u-neto-dobro