Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.


moglo-bi-se-malo-preterivanja-kazati-da-svaka-ena-ima-svoju-unapred-odreenu-dozu-suza-koju-mora-u-toku-svog-ivota-da-isplae-i-ona-e-ih-isplakati
ivo andricmoglobisemalopreterivanjakazatidasvakaženaimasvojuunapredodređenudozusuzakojumoratokusvogživotaisplačeonaćeihisplakatipovodimogubitirazniljubavnesrećailičaksrećadecaporodicaromanfilmakosetoipaknekomslučajunedesiondaizuzetakodpravilaniježenanegočudovitemoglo bibi sesa malomalo preterivanjakazati dada svakasvaka ženažena imaima svojusvoju unapredunapred određenuodređenu dozudozu suzasuza kojukoju moramora uu tokutoku svogsvog životaživota dada isplačei onaona ćeće ihih isplakatipovodi mogumogu bitibiti razninesreća iliili čakčak srećaroman iliili filmako seipak uu nekomnekom slučajuslučaju nene desionda jeizuzetak odod pravilata ženažena ii nijenije ženanego čudovištemoglo bi sesa malo preterivanjakazati da svakada svaka ženasvaka žena imažena ima svojuima svoju unapredsvoju unapred određenuunapred određenu dozuodređenu dozu suzadozu suza kojusuza koju morakoju mora umora u tokuu toku svogtoku svog životasvog života daživota da isplačei ona ćeona će ihće ih isplakatipovodi mogu bitimogu biti razninesreća ili čakili čak srećaroman ili filmse to ipakipak u nekomu nekom slučajunekom slučaju neslučaju ne desije to izuzetakizuzetak od pravilaa ta ženata žena ižena i nijei nije žena

Mnogo puta žena ne voli muškarca čijoj se lepoti najviše divi, jer svaka žena instiktivno oseća da je fizička lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira , ili veoma ublaži.Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu.Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju da sasvim neutralizira, ili veoma ublaži. Veličina žene je u velikim momentima; u sitnim događajima, ona je sitna.