Mogu da biram, ili ću postati žrtva svijeta ili avanturistkinja u potrazi za svojim blagom. Sve zavisi od toga kako posmatram svoj život.


mogu-da-biram-ili-u-postati-rtva-svijeta-ili-avanturistkinja-u-potrazi-za-svojim-blagom-sve-zavisi-od-toga-kako-posmatram-svoj-ivot
paulo koeljomogudabiramilićupostatižrtvasvijetaavanturistkinjapotrazizasvojimblagomsvezavisiodtogakakoposmatramsvojživotmogu dada biramili ćuću postatipostati žrtvažrtva svijetasvijeta iliili avanturistkinjaavanturistkinja uu potrazipotrazi zaza svojimsvojim blagomsve zavisizavisi odod togatoga kakokako posmatramposmatram svojsvoj životmogu da biramili ću postatiću postati žrtvapostati žrtva svijetažrtva svijeta ilisvijeta ili avanturistkinjaili avanturistkinja uavanturistkinja u potraziu potrazi zapotrazi za svojimza svojim blagomsve zavisi odzavisi od togaod toga kakotoga kako posmatramkako posmatram svojposmatram svoj životili ću postati žrtvaću postati žrtva svijetapostati žrtva svijeta iližrtva svijeta ili avanturistkinjasvijeta ili avanturistkinja uili avanturistkinja u potraziavanturistkinja u potrazi zau potrazi za svojimpotrazi za svojim blagomsve zavisi od togazavisi od toga kakood toga kako posmatramtoga kako posmatram svojkako posmatram svoj životili ću postati žrtva svijetaću postati žrtva svijeta ilipostati žrtva svijeta ili avanturistkinjažrtva svijeta ili avanturistkinja usvijeta ili avanturistkinja u potraziili avanturistkinja u potrazi zaavanturistkinja u potrazi za svojimu potrazi za svojim blagomsve zavisi od toga kakozavisi od toga kako posmatramod toga kako posmatram svojtoga kako posmatram svoj život

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili. -Jovan Dučić
ena-izgleda-ili-kao-naa-velika-srea-ili-kao-beda-zavisi-od-ogledala-u-kojem-smo-uhvatili