Mogu da prihvatim neuspeh, svakome  se desi da ne uspe u nečemu. Ali, ne mogu da prihvatim odustajanje.


mogu-da-prihvatim-neuspeh-svakome-se-desi-da-ne-uspe-u-neemu-ali-ne-mogu-da-prihvatim-odustajanje
majkl džordanmogudaprihvatimneuspehsvakome sedesineuspenečemualimoguodustajanjemogu dada prihvatimprihvatim neuspehsvakome  se se desidesi dada nene uspeuspe uu nečemune mogumogu dada prihvatimprihvatim odustajanjemogu da prihvatimda prihvatim neuspehsvakome  se desi se desi dadesi da neda ne uspene uspe uuspe u nečemune mogu damogu da prihvatimda prihvatim odustajanjemogu da prihvatim neuspehsvakome  se desi da se desi da nedesi da ne uspeda ne uspe une uspe u nečemune mogu da prihvatimmogu da prihvatim odustajanjesvakome  se desi da ne se desi da ne uspedesi da ne uspe uda ne uspe u nečemune mogu da prihvatim odustajanje

Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.
mogu-voleti-za-dvoje-mogu-moliti-za-dvoje-ako-treba-mogu-i-govoriti-za-dvoje-ali-boriti-se-to-ne-mogu-to-previe-i-za-mene
Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi. -Majkl Džordan
neki-ljudi-ele-da-se-desi-neto-neki-ele-da-se-desilo-drugi-ine-da-se-desi