Mogu da prihvatim neuspeh, svakome  se desi da ne uspe u nečemu. Ali, ne mogu da prihvatim odustajanje.


mogu-da-prihvatim-neuspeh-svakome-se-desi-da-ne-uspe-u-neemu-ali-ne-mogu-da-prihvatim-odustajanje
majkl džordanmogudaprihvatimneuspehsvakome sedesineuspenečemualimoguodustajanjemogu dada prihvatimprihvatim neuspehsvakome  se se desidesi dada nene uspeuspe uu nečemune mogumogu dada prihvatimprihvatim odustajanjemogu da prihvatimda prihvatim neuspehsvakome  se desi se desi dadesi da neda ne uspene uspe uuspe u nečemune mogu damogu da prihvatimda prihvatim odustajanjemogu da prihvatim neuspehsvakome  se desi da se desi da nedesi da ne uspeda ne uspe une uspe u nečemune mogu da prihvatimmogu da prihvatim odustajanjesvakome  se desi da ne se desi da ne uspedesi da ne uspe uda ne uspe u nečemune mogu da prihvatim odustajanje

Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Mogu nas ponižavati, ali nas ne mogu poniziti.Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi.