Mogu ja imati kojeg hoću, al neću, hoću tebe i ima da me ženiš… i nema rasprave.


mogu-ja-imati-kojeg-hou-al-neu-hou-tebe-i-ima-da-me-eni-i-nema-rasprave
mogujaimatikojeghoćualnećuhoćutebeimadameženi…nemaraspravemogu jaja imatiimati kojegkojeg hoćual nećuhoću tebetebe ii imaima dada meme ženiš…ženiš… ii nemanema raspravemogu ja imatija imati kojegimati kojeg hoćuhoću tebe itebe i imai ima daima da meda me ženiš…me ženiš… iženiš… i nemai nema raspravemogu ja imati kojegja imati kojeg hoćuhoću tebe i imatebe i ima dai ima da meima da me ženiš…da me ženiš… ime ženiš… i nemaženiš… i nema raspravemogu ja imati kojeg hoćuhoću tebe i ima datebe i ima da mei ima da me ženiš…ima da me ženiš… ida me ženiš… i nemame ženiš… i nema rasprave

Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje. -Martin Luter King
video-sam-obeanu-zemlju-moda-neu-stii-tamo-vama-ali-hou-da-znate-veeras-da-mi-kao-ljudi-emo-stii-do-obeane-zemlje
Kada te nema jer tako hoću, zaledim osmeh, u sebi kažem ime, udahnem duboko i pomislim: tako mi nedostaješ. -Miroslav Mika Antić
kada-te-nema-jer-tako-hou-zaledim-osmeh-u-sebi-kaem-ime-udahnem-duboko-i-pomislim-tako-mi-nedostaje
Živi svoje hoću a ne tuđe trebalo bi :)))
ivi-svoje-hou-a-ne-e-trebalo-bi
Kada se mama i tata zaključaju u spavaću sobu, ja narednih sat vremena mogu da radim šta hoću. Što ja volim taj seks! xD
kada-se-mama-i-tata-zakljuaju-u-spavau-sobu-ja-narednih-sat-vremena-mogu-da-radim-hou-to-ja-volim-taj-seks-xd
U mom svetu postoje dva razloga za buđenje - jedan je što mi se više ne spava, a drugi što hoću da živim! -Čarls Bukovski
u-mom-svetu-postoje-dva-razloga-za-buenje-jedan-to-mi-se-vie-ne-spava-a-drugi-to-hou-da-ivim