Moguće je ne imenovati Boga, ne izgovoriti tu reč, ali je nemogućno ne priznavati ga. Ničega nema ako njega nema.


mogue-ne-imenovati-boga-ne-izgovoriti-re-ali-nemoguno-ne-priznavati-ga-niega-nema-ako-njega-nema
lav tolstojmogućeneimenovatibogaizgovoritirečalinemogućnopriznavatiganičeganemaakonjeganemamoguće jeje nene imenovatiimenovati bogane izgovoritiizgovoriti tutu rečali jeje nemogućnonemogućno nene priznavatipriznavati ganičega nemanema akoako njeganjega nemamoguće je neje ne imenovatine imenovati bogane izgovoriti tuizgovoriti tu rečali je nemogućnoje nemogućno nenemogućno ne priznavatine priznavati ganičega nema akonema ako njegaako njega nemamoguće je ne imenovatije ne imenovati bogane izgovoriti tu rečali je nemogućno neje nemogućno ne priznavatinemogućno ne priznavati ganičega nema ako njeganema ako njega nemamoguće je ne imenovati bogaali je nemogućno ne priznavatije nemogućno ne priznavati ganičega nema ako njega nema

I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se
Ničega radosnijeg nema od saznanja da nas ljudi vole. -Lav Tolstoj
niega-radosnijeg-nema-od-saznanja-da-nas-ljudi-vole
Boga je teško spoznati, ali to ne znači da ga nema, nego je to znak Njegove veličanstvenosti, a naše slabosti. -Lav Nikolajevič Tolstoj
boga-teko-spoznati-ali-to-ne-znai-da-ga-nema-nego-to-znak-njegove-velianstvenosti-a-nae-slabosti
Kao glad ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti. -Jovan Dučić
kao-glad-ljubav-nema-oiju-ali-ljubomora-nema-pameti
Kao glad, i ljubav nema očiju; ali ljubomora nema pameti. -Jovan Dučić
kao-glad-i-ljubav-nema-oiju-ali-ljubomora-nema-pameti