Moći dati sebe za jedan trenutak, moći žrtvovati godine za osmeh, to je sreća.


moi-dati-sebe-za-jedan-trenutak-moi-rtvovati-godine-za-osmeh-to-srea
herman hesemoćidatisebezajedantrenutakmoćižrtvovatigodineosmehtosrećamoći datidati sebesebe zaza jedanjedan trenutakmoći žrtvovatižrtvovati godinegodine zaza osmehje srećamoći dati sebedati sebe zasebe za jedanza jedan trenutakmoći žrtvovati godinežrtvovati godine zagodine za osmehmoći dati sebe zadati sebe za jedansebe za jedan trenutakmoći žrtvovati godine zažrtvovati godine za osmehmoći dati sebe za jedandati sebe za jedan trenutakmoći žrtvovati godine za osmeh

Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti.Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća!Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.Svi darovi, sve ljubaznosti sveta, ne mogu zameniti jedan trenutak zadovoljstva.