Moj biznis model su Bitlsi. Četvorica momaka koji su čuvali jedni druge od negativnih tendencija. Činili su jedan drugog uravnoteženim i zajedno su činili nešto bolje od prostog zbira delova. Tako ja vidim biznis: sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek, nego tim ljudi.


moj-biznis-model-su-bitlsi-etvorica-momaka-koji-su-uvali-jedni-druge-od-negativnih-tendencija-inili-su-jedan-drugog-uravnoteenim-i-zajedno-su-inili
stiv džobsmojbiznismodelsubitlsiČetvoricamomakakojičuvalijednidrugeodnegativnihtendencijaČinilijedandrugoguravnoteženimzajednočinilinetoboljeprostogzbiradelovatakojavidimbiznissjajnestvariposlovanjunikadaneradičoveknegotimljudimoj biznisbiznis modelmodel susu bitlsiČetvorica momakamomaka kojikoji susu čuvaličuvali jednijedni drugedruge odod negativnihnegativnih tendencijaČinili susu jedanjedan drugogdrugog uravnoteženimuravnoteženim ii zajednozajedno susu činiličinili neštonešto boljebolje odod prostogprostog zbirazbira delovatako jaja vidimvidim biznissjajne stvaristvari uu poslovanjuposlovanju nikadanikada nene radiradi jedanjedan čoveknego timtim ljudimoj biznis modelbiznis model sumodel su bitlsiČetvorica momaka kojimomaka koji sukoji su čuvalisu čuvali jedničuvali jedni drugejedni druge oddruge od negativnihod negativnih tendencijaČinili su jedansu jedan drugogjedan drugog uravnoteženimdrugog uravnoteženim iuravnoteženim i zajednoi zajedno suzajedno su činilisu činili neštočinili nešto boljenešto bolje odbolje od prostogod prostog zbiraprostog zbira delovatako ja vidimja vidim biznissjajne stvari ustvari u poslovanjuu poslovanju nikadaposlovanju nikada nenikada ne radine radi jedanradi jedan čoveknego tim ljudi

Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge. -Frenk Zapa
ima-vie-ljubavnih-pesama-od-bilo-ega-drugog-kada-bi-muzika-mogla-da-vas-natera-na-neto-svi-bismo-voleli-jedni-druge
Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju. -Albert Ajnštajn
rat-se-sastoji-u-tome-da-se-ljudi-mada-jedni-druge-ne-poznaju-meusobno-ubijaju-na-zapovijed-ljudi-koji-se-vrlo-dobro-poznaju-a-uzajamno-se-ne-ubijaju
Hvala svima koji su sebe nazivali prijateljima i koji to nisu bili… Pokazali su mi sta jedan prijatelj nikada ne bi trebao uciniti…
hvala-svima-koji-su-sebe-nazivali-prijateljima-i-koji-to-nisu-bili-pokazali-su-mi-sta-jedan-prijatelj-nikada-ne-bi-trebao-uciniti