Moj glavni svedok da govorim istinu jeste moje siromaštvo.


moj-glavni-svedok-da-govorim-istinu-jeste-moje-siromatvo
sokratmojglavnisvedokdagovorimistinujestemojesiromatvomoj glavniglavni svedoksvedok dada govorimgovorim istinuistinu jestejeste mojemoje siromaštvomoj glavni svedokglavni svedok dasvedok da govorimda govorim istinugovorim istinu jesteistinu jeste mojejeste moje siromaštvomoj glavni svedok daglavni svedok da govorimsvedok da govorim istinuda govorim istinu jestegovorim istinu jeste mojeistinu jeste moje siromaštvomoj glavni svedok da govorimglavni svedok da govorim istinusvedok da govorim istinu jesteda govorim istinu jeste mojegovorim istinu jeste moje siromaštvo

Moj zivot su i moje greske. Neke ispravim ja a vecina je ispravila mene!
moj-zivot-su-i-moje-greske-neke-ispravim-ja-a-vecina-ispravila-mene
Moj jedini zahtev koji mogu uputiti svom čitaocu, jeste da celi svoj život mora posvetiti čitanju mojih knjiga. -Džejms Džojs
moj-jedini-zahtev-koji-mogu-uputiti-svom-itaocu-jeste-da-celi-svoj-ivot-mora-posvetiti-itanju-mojih-knjiga
Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti prožimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima. -Mahatma Gandi
moj-ivot-nedeljiva-celina-i-sve-moje-delatnosti-proimaju-se-i-sve-one-imaju-svoje-poreklo-u-mojoj-nezasitoj-ljubavi-prema-ljudima