Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti prožimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.


moj-ivot-nedeljiva-celina-i-sve-moje-delatnosti-proimaju-se-i-sve-one-imaju-svoje-poreklo-u-mojoj-nezasitoj-ljubavi-prema-ljudima
mahatma gandimojživotnedeljivacelinasvemojedelatnostiprožimajuseoneimajusvojeporeklomojojnezasitojljubavipremaljudimamoj životživot jeje nedeljivanedeljiva celinacelina ii svesve mojemoje delatnostidelatnosti prožimajuprožimaju sei svesve oneone imajuimaju svojesvoje porekloporeklo uu mojojmojoj nezasitojnezasitoj ljubaviljubavi premaprema ljudimamoj život ježivot je nedeljivaje nedeljiva celinanedeljiva celina icelina i svei sve mojesve moje delatnostimoje delatnosti prožimajudelatnosti prožimaju sei sve onesve one imajuone imaju svojeimaju svoje poreklosvoje poreklo uporeklo u mojoju mojoj nezasitojmojoj nezasitoj ljubavinezasitoj ljubavi premaljubavi prema ljudimamoj život je nedeljivaživot je nedeljiva celinaje nedeljiva celina inedeljiva celina i svecelina i sve mojei sve moje delatnostisve moje delatnosti prožimajumoje delatnosti prožimaju sei sve one imajusve one imaju svojeone imaju svoje porekloimaju svoje poreklo usvoje poreklo u mojojporeklo u mojoj nezasitoju mojoj nezasitoj ljubavimojoj nezasitoj ljubavi premanezasitoj ljubavi prema ljudimamoj život je nedeljiva celinaživot je nedeljiva celina ije nedeljiva celina i svenedeljiva celina i sve mojecelina i sve moje delatnostii sve moje delatnosti prožimajusve moje delatnosti prožimaju sei sve one imaju svojesve one imaju svoje porekloone imaju svoje poreklo uimaju svoje poreklo u mojojsvoje poreklo u mojoj nezasitojporeklo u mojoj nezasitoj ljubaviu mojoj nezasitoj ljubavi premamojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima

A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Svojim neprijateljima želim dug život , da bi videli sve moje uspehe
svojim-neprijateljima-elim-dug-ivot-da-bi-videli-sve-moje-uspehe
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja