Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti prožimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.


moj-ivot-nedeljiva-celina-i-sve-moje-delatnosti-proimaju-se-i-sve-one-imaju-svoje-poreklo-u-mojoj-nezasitoj-ljubavi-prema-ljudima
mahatma gandimojživotnedeljivacelinasvemojedelatnostiprožimajuseoneimajusvojeporeklomojojnezasitojljubavipremaljudimamoj životživot jeje nedeljivanedeljiva celinacelina ii svesve mojemoje delatnostidelatnosti prožimajuprožimaju sei svesve oneone imajuimaju svojesvoje porekloporeklo uu mojojmojoj nezasitojnezasitoj ljubaviljubavi premaprema ljudimamoj život ježivot je nedeljivaje nedeljiva celinanedeljiva celina icelina i svei sve mojesve moje delatnostimoje delatnosti prožimajudelatnosti prožimaju sei sve onesve one imajuone imaju svojeimaju svoje poreklosvoje poreklo uporeklo u mojoju mojoj nezasitojmojoj nezasitoj ljubavinezasitoj ljubavi premaljubavi prema ljudimamoj život je nedeljivaživot je nedeljiva celinaje nedeljiva celina inedeljiva celina i svecelina i sve mojei sve moje delatnostisve moje delatnosti prožimajumoje delatnosti prožimaju sei sve one imajusve one imaju svojeone imaju svoje porekloimaju svoje poreklo usvoje poreklo u mojojporeklo u mojoj nezasitoju mojoj nezasitoj ljubavimojoj nezasitoj ljubavi premanezasitoj ljubavi prema ljudimamoj život je nedeljiva celinaživot je nedeljiva celina ije nedeljiva celina i svenedeljiva celina i sve mojecelina i sve moje delatnostii sve moje delatnosti prožimajusve moje delatnosti prožimaju sei sve one imaju svojesve one imaju svoje porekloone imaju svoje poreklo uimaju svoje poreklo u mojojsvoje poreklo u mojoj nezasitojporeklo u mojoj nezasitoj ljubaviu mojoj nezasitoj ljubavi premamojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima

A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Svojim neprijateljima želim dug život , da bi videli sve moje uspeheVolela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.