Moj jedini zahtev koji mogu uputiti svom čitaocu, jeste da celi svoj život mora posvetiti čitanju mojih knjiga.


moj-jedini-zahtev-koji-mogu-uputiti-svom-itaocu-jeste-da-celi-svoj-ivot-mora-posvetiti-itanju-mojih-knjiga
džejms džojsmojjedinizahtevkojimoguuputitisvomčitaocujestedacelisvojživotmoraposvetitičitanjumojihknjigamoj jedinijedini zahtevzahtev kojikoji mogumogu uputitiuputiti svomsvom čitaocujeste dada celiceli svojsvoj životživot moramora posvetitiposvetiti čitanjučitanju mojihmojih knjigamoj jedini zahtevjedini zahtev kojizahtev koji mogukoji mogu uputitimogu uputiti svomuputiti svom čitaocujeste da celida celi svojceli svoj životsvoj život moraživot mora posvetitimora posvetiti čitanjuposvetiti čitanju mojihčitanju mojih knjigamoj jedini zahtev kojijedini zahtev koji moguzahtev koji mogu uputitikoji mogu uputiti svommogu uputiti svom čitaocujeste da celi svojda celi svoj životceli svoj život morasvoj život mora posvetitiživot mora posvetiti čitanjumora posvetiti čitanju mojihposvetiti čitanju mojih knjigamoj jedini zahtev koji mogujedini zahtev koji mogu uputitizahtev koji mogu uputiti svomkoji mogu uputiti svom čitaocujeste da celi svoj životda celi svoj život moraceli svoj život mora posvetitisvoj život mora posvetiti čitanjuživot mora posvetiti čitanju mojihmora posvetiti čitanju mojih knjiga

Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama. -Zoran Đinđić
da-bi-se-promenila-srbija-svako-od-nas-mora-malo-da-se-promeni-u-svom-pristupu-problemima-u-svom-mentalitetu-u-svojim-radnim-navikama
Kakav to progres mi pravimo? U srednjem vijeku bi me spalili, a sada se zadovoljavaju samo sa paljenjem mojih knjiga. -Sigmund Frojd
kakav-to-progres-mi-pravimo-u-srednjem-vijeku-bi-me-spalili-a-sada-se-zadovoljavaju-samo-paljenjem-mojih-knjiga
Svaka osoba mora živeti svoj život kao uzor drugima. -Roza Parks
svaka-osoba-mora-iveti-svoj-ivot-kao-uzor-drugima
Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. -Aleksandar Veliki
zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
Nije bio moj dan. Moja nedelja. Moj mesec. Moja godina. Moj život. Jebeš ga.
nije-bio-moj-dan-moja-nedelja-moj-mesec-moja-godina-moj-ivot-jebe-ga