Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola.


moj-politiki-ideal-demokratija-potujmo-svakog-oveka-kao-bie-i-ne-pravimo-od-koga-idola
zoran Đinđićmojpolitičkiidealdemokratijapotujmosvakogčovekakaobićenepravimoodkogaidolamoj političkipolitički idealideal jeje demokratijapoštujmo svakogsvakog čovekačoveka kaokao bićebiće ii nene pravimopravimo nini odod kogakoga idolamoj politički idealpolitički ideal jeideal je demokratijapoštujmo svakog čovekasvakog čoveka kaočoveka kao bićekao biće ibiće i nei ne pravimone pravimo nipravimo ni odni od kogaod koga idolamoj politički ideal jepolitički ideal je demokratijapoštujmo svakog čoveka kaosvakog čoveka kao bićečoveka kao biće ikao biće i nebiće i ne pravimoi ne pravimo nine pravimo ni odpravimo ni od kogani od koga idolamoj politički ideal je demokratijapoštujmo svakog čoveka kao bićesvakog čoveka kao biće ičoveka kao biće i nekao biće i ne pravimobiće i ne pravimo nii ne pravimo ni odne pravimo ni od kogapravimo ni od koga idola

Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal. -Fridrih Niče
kako-veliki-ovek-ja-u-svakom-vidim-samo-oveka-koji-glumi-sopstveni-ideal
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost. -Meša Selimović
hiljadu-neijih-srenih-asaka-bie-kao-ovaj-ali-ovaj-nikada-vie-hiljadu-ih-ljubavi-bie-kao-ova-ali-ova-nikad-vie-nikada-jedina-konanost