Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu.


moj-stav-da-ako-me-gurne-neemu-za-misli-da-slabost-ja-u-oekivanu-slabost-da-pretvorim-u-snagu
majkl džordanmojstavdaakomegurnenečemuzatamislislabostjaćuočekivanuslabostpretvorimsnagumoj stavstav jeje dada akoako meme gurnešgurneš nečemunečemu zaza štašta mislišmisliš dada jeje slabostja ćutu očekivanuočekivanu slabostslabost dada pretvorimpretvorim uu snagumoj stav jestav je daje da akoda ako meako me gurnešme gurneš nečemugurneš nečemu zanečemu za štaza šta misliššta misliš damisliš da jeda je slabostja ću tuću tu očekivanutu očekivanu slabostočekivanu slabost daslabost da pretvorimda pretvorim upretvorim u snagumoj stav je dastav je da akoje da ako meda ako me gurnešako me gurneš nečemume gurneš nečemu zagurneš nečemu za štanečemu za šta mislišza šta misliš dašta misliš da jemisliš da je slabostja ću tu očekivanuću tu očekivanu slabosttu očekivanu slabost daočekivanu slabost da pretvorimslabost da pretvorim uda pretvorim u snagumoj stav je da akostav je da ako meje da ako me gurnešda ako me gurneš nečemuako me gurneš nečemu zame gurneš nečemu za štagurneš nečemu za šta mislišnečemu za šta misliš daza šta misliš da ješta misliš da je slabostja ću tu očekivanu slabostću tu očekivanu slabost datu očekivanu slabost da pretvorimočekivanu slabost da pretvorim uslabost da pretvorim u snagu

Slabost svavova postaje slabost karaktera. -Albert Ajnštajn
slabost-svavova-postaje-slabost-karaktera
Nepobedivost se krije u vama, slabost u protivniku. -Sun Cu
nepobedivost-se-krije-u-vama-slabost-u-protivniku
Najjača ljubav jeste ona koja može pokazati svoju slabost. -Paulo Koeljo
najjaa-ljubav-jeste-ona-koja-moe-pokazati-svoju-slabost
Da je ćutanje snaga, a govorenje slabost, vidi se po tome što starci i djeca vole pričati. -Ivo Andric
da-utanje-snaga-a-govorenje-slabost-vidi-se-po-tome-to-starci-i-djeca-vole-priati
Moja slabost je arhitektura. Razmišljam o svojim delima kao o kratkotrajnoj arhitekturi, posvećenoj lepoti ženskog tela. -Kristijan Dior
moja-slabost-arhitektura-razmiljam-o-svojim-delima-kao-o-kratkotrajnoj-arhitekturi-posveenoj-lepoti-enskog-tela