Moja ideja, koju cijeli svijet zna, je da kapitalizam sada ne radi ni za USA ni za svijet, te ih vodi iz krize u krizu koje su svaki puta sve ozbiljnije.


moja-ideja-koju-cijeli-svijet-zna-da-kapitalizam-sada-ne-radi-za-usa-za-svijet-te-ih-vodi-iz-krize-u-krizu-koje-su-svaki-puta-sve-ozbiljnije
fidel kastromojaidejakojucijelisvijetznadakapitalizamsadaneradizausasvijetteihvodiizkrizekrizukojesusvakiputasveozbiljnijemoja idejakoju cijelicijeli svijetsvijet znaje dada kapitalizamkapitalizam sadasada nene radiradi nini zaza usausa nini zaza svijette ihih vodivodi iziz krizekrize uu krizukrizu kojekoje susu svakisvaki putaputa svesve ozbiljnijekoju cijeli svijetcijeli svijet znaje da kapitalizamda kapitalizam sadakapitalizam sada nesada ne radine radi niradi ni zani za usaza usa niusa ni zani za svijette ih vodiih vodi izvodi iz krizeiz krize ukrize u krizuu krizu kojekrizu koje sukoje su svakisu svaki putasvaki puta sveputa sve ozbiljnije

Još juče, svijet je imao smisla i bez njega. A sada mi je njegovo prisustvo bilo neophodno da bih mogla da razaznam istinski sjaj stvari. -Paulo Koeljo
jo-jue-svijet-imao-smisla-i-bez-njega-a-sada-mi-njegovo-prisustvo-bilo-neophodno-da-bih-mogla-da-razaznam-istinski-sjaj-stvari
Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni. -Ža Ža Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svijet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni