Moja me nesreća naučila samo jedno: jedini način da se nastavi živeti je nastaviti živeti. Reći “mogu ja to” i kad zapravo ne možeš.


moja-me-nesrea-nauila-samo-jedno-jedini-nain-da-se-nastavi-iveti-nastaviti-iveti-rei-mogu-ja-to-i-kad-zapravo-ne-moe
stiven kingmojamenesrećanaučilasamojednojedininačindasenastaviživetinastavitiživetireći“mogujato”kadzapravonemožemoja meme nesrećanesreća naučilanaučila samosamo jednojedini načinnačin dada sese nastavinastavi živetiživeti jeje nastavitinastaviti živetireći “mogu“mogu jaja to”to” ii kadkad zapravozapravo nene možešmoja me nesrećame nesreća naučilanesreća naučila samonaučila samo jednojedini način danačin da seda se nastavise nastavi živetinastavi živeti ježiveti je nastavitije nastaviti živetireći “mogu ja“mogu ja to”ja to” ito” i kadi kad zapravokad zapravo nezapravo ne možešmoja me nesreća naučilame nesreća naučila samonesreća naučila samo jednojedini način da senačin da se nastavida se nastavi živetise nastavi živeti jenastavi živeti je nastavitiživeti je nastaviti živetireći “mogu ja to”“mogu ja to” ija to” i kadto” i kad zapravoi kad zapravo nekad zapravo ne možešmoja me nesreća naučila samome nesreća naučila samo jednojedini način da se nastavinačin da se nastavi živetida se nastavi živeti jese nastavi živeti je nastavitinastavi živeti je nastaviti živetireći “mogu ja to” i“mogu ja to” i kadja to” i kad zapravoto” i kad zapravo nei kad zapravo ne možeš

Čista ljubav i sumnja ne mogu živeti zajedno; na vratima gde jedno uđe kao pismo, drugo je već ranije izašlo. -Aleksandar Dima
ista-ljubav-i-sumnja-ne-mogu-iveti-zajedno-na-vratima-gde-jedno-ue-kao-pismo-drugo-ve-ranije-izalo
Žene - uvek samo problemi sa njima, ali bez njih ne mogu živeti. -Ajrton Sena
ene-uvek-samo-problemi-njima-ali-bez-njih-ne-mogu-iveti
Ne, nije me sramota da stojim na buvljaku i prodajem osećanja. Moja su! Važno je da ne kradem, a od nečega se mora živeti. -Momo Kapor
ne-nije-me-sramota-da-stojim-na-buvljaku-i-prodajem-oseanja-moja-su-vano-da-ne-kradem-a-od-neega-se-mora-iveti
Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti. -Nikolaj Velimirović
vera-nam-treba-da-bi-se-mogli-nadati-nada-da-bi-mogli-iveti-a-ljubav-da-bi-mogli-kao-kulturan-narod-iveti
Bogati moraju živeti jednostavno, da bi siromašni jednostavno mogli živeti. -Mahatma Gandi
bogati-moraju-iveti-jednostavno-da-bi-siroma-jednostavno-mogli-iveti