Moja muzika ima korenje koje polazi iz mog detinjstva, muzički koreni zakopani u najtamnijoj zemlji.


moja-muzika-ima-korenje-koje-polazi-iz-mog-detinjstva-muziki-koreni-zakopani-u-najtamnijoj-zemlji
rej Čarlsmojamuzikaimakorenjekojepolaziizmogdetinjstvamuzičkikorenizakopaninajtamnijojzemljimoja muzikamuzika imaima korenjekorenje kojekoje polazipolazi iziz mogmog detinjstvamuzički korenikoreni zakopanizakopani uu najtamnijojnajtamnijoj zemljimoja muzika imamuzika ima korenjeima korenje kojekorenje koje polazikoje polazi izpolazi iz mogiz mog detinjstvamuzički koreni zakopanikoreni zakopani uzakopani u najtamnijoju najtamnijoj zemljimoja muzika ima korenjemuzika ima korenje kojeima korenje koje polazikorenje koje polazi izkoje polazi iz mogpolazi iz mog detinjstvamuzički koreni zakopani ukoreni zakopani u najtamnijojzakopani u najtamnijoj zemljimoja muzika ima korenje kojemuzika ima korenje koje polaziima korenje koje polazi izkorenje koje polazi iz mogkoje polazi iz mog detinjstvamuzički koreni zakopani u najtamnijojkoreni zakopani u najtamnijoj zemlji

Puteva ima trista da se ode iz detinjstva, a samo se retki sete da ostanu večno dete. -Miroslav Mika Antić
puteva-ima-trista-da-se-ode-iz-detinjstva-a-samo-se-retki-sete-da-ostanu-veno-dete
Za frizuru svih cura koje se motaju oko mog dečka biću zadužena lično JA :)
za-frizuru-svih-cura-koje-se-motaju-oko-mog-deka-biu-zaduena-lino-ja
U svakoj zemlji ima korova, samo se u Srbiji korov zaliva. -Zoran Đinđić
u-svakoj-zemlji-ima-korova-samo-se-u-srbiji-korov-zaliva