Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem.


moje-pesme-mozda-nisu-bile-intelektualne-ali-su-neke-od-njih-bile-ozbiljne-i-lude-zaista-bilo-prvi-put-bar-za-mene-da-ih-gomila-shvati-to-me
Čarls bukovskimojepesmemozdanisubileintelektualnealisunekeodnjihozbiljneludezaistabiloprviputbarzamenedaihgomilashvatitomeotreznilopasammoraojopijemmoje pesmepesme mozdamozda nisunisu bilebile intelektualneali susu nekeneke odod njihnjih bilebile ozbiljneozbiljne ii ludezaista jeje bilobilo prviprvi putbar zaza meneda ihih gomilagomila shvatime otreznilopa samsam moraomorao jošjoš dada pijemmoje pesme mozdapesme mozda nisumozda nisu bilenisu bile intelektualneali su nekesu neke odneke od njihod njih bilenjih bile ozbiljnebile ozbiljne iozbiljne i ludezaista je biloje bilo prvibilo prvi putbar za meneda ih gomilaih gomila shvatipa sam moraosam morao jošmorao još dajoš da pijem

Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene. -Doroti Parker
ene-nisu-stvorene-da-bi-bile-shvaene-ve-da-bi-bile-voljene
Mnoge bi mi stvari bile jasne da mi ih nisu objašnjavali..
mnoge-bi-mi-stvari-bile-jasne-da-mi-ih-nisu-objanjavali
Moje želje su bile maglovite i rasute, sad su sakupljene u jednom imenu, u jednom liku, stvarnijem i ljepšem od mašte. -Meša Selimović
moje-elje-su-bile-maglovite-i-rasute-sad-su-sakupljene-u-jednom-imenu-u-jednom-liku-stvarnijem-i-ljepem-od-te
U drevna vremena mačke su bile obožavane kao božanstva; i nisu to zaboravile. -Teri Pračet
u-drevna-vremena-ke-su-bile-oboavane-kao-boanstva-i-nisu-to-zaboravile