Moje srce ne radi na žetone, pa da kad god me se uželiš… ti ubaciš novčić i igraš se!


moje-srce-ne-radi-na-etone-pa-da-kad-god-me-se-ueli-ti-ubaci-novi-i-igra-se
mojesrceneradinažetonepadakadgodmeseuželi…tiubacinovčićigrasemoje srcesrce nene radiradi nana žetonepa dada kadkad godgod meme sese uželiš…uželiš… titi ubacišubaciš novčićnovčić ii igrašigraš semoje srce nesrce ne radine radi naradi na žetonepa da kadda kad godkad god megod me seme se uželiš…se uželiš… tiuželiš… ti ubacišti ubaciš novčićubaciš novčić inovčić i igraši igraš semoje srce ne radisrce ne radi nane radi na žetonepa da kad godda kad god mekad god me segod me se uželiš…me se uželiš… tise uželiš… ti ubacišuželiš… ti ubaciš novčićti ubaciš novčić iubaciš novčić i igrašnovčić i igraš semoje srce ne radi nasrce ne radi na žetonepa da kad god meda kad god me sekad god me se uželiš…god me se uželiš… time se uželiš… ti ubacišse uželiš… ti ubaciš novčićuželiš… ti ubaciš novčić iti ubaciš novčić i igrašubaciš novčić i igraš se

Ušteđeni novčić je zarađeni novčić.Moje srce je ledeno. Pa ga odmrzni. :)Moje srce je zbog renoviranja trenutno zatvoreno! :)Moje srce pripada samo jednoj osobi…meni naravno.Onaj osjećaj kad se igraš balonom i ništa ti se neda i onda ti ispadne iz ruke i ode na drugi kraj sobe.. :(Neki izazivaju radost gdje god da odu; drugi, kad god odu.