Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam.


moje-su-mogunosti-mnogo-vee-nego-to-sam-mislila-i-ja-bih-htela-s-tobom-da-podelim-i-neke-drage-stvari-koje-sam-tek-poela-da-otkrivam
paulo koeljomojesumogućnostimnogovećenegotosammislilajabihhtelatobomdapodelimnekedragestvarikojetekpočelaotkrivammoje susu mogućnostimogućnosti mnogomnogo većeveće negonego štošto samsam mislilai jaja bihbih htelahtela ss tobomtobom dada podelimpodelim ii nekeneke dragedrage stvaristvari kojekoje samsam tektek počelapočela dada otkrivammoje su mogućnostisu mogućnosti mnogomogućnosti mnogo većemnogo veće negoveće nego štonego što samšto sam mislilai ja bihja bih htelabih htela shtela s toboms tobom datobom da podelimda podelim ipodelim i nekei neke drageneke drage stvaridrage stvari kojestvari koje samkoje sam teksam tek počelatek počela dapočela da otkrivammoje su mogućnosti mnogosu mogućnosti mnogo većemogućnosti mnogo veće negomnogo veće nego štoveće nego što samnego što sam mislilai ja bih htelaja bih htela sbih htela s tobomhtela s tobom das tobom da podelimtobom da podelim ida podelim i nekepodelim i neke dragei neke drage stvarineke drage stvari kojedrage stvari koje samstvari koje sam tekkoje sam tek počelasam tek počela datek počela da otkrivammoje su mogućnosti mnogo većesu mogućnosti mnogo veće negomogućnosti mnogo veće nego štomnogo veće nego što samveće nego što sam mislilai ja bih htela sja bih htela s tobombih htela s tobom dahtela s tobom da podelims tobom da podelim itobom da podelim i nekeda podelim i neke dragepodelim i neke drage stvarii neke drage stvari kojeneke drage stvari koje samdrage stvari koje sam tekstvari koje sam tek počelakoje sam tek počela dasam tek počela da otkrivam

Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...
secam-se-kad-smo-tek-poceli-onaj-prvi-zagrljaj-prvi-poljubac-zavolela-sam-te-jako-i-vise-nego-sto-sam-mislila-da-neko-moze-voleti-svaki-dan-tobom
Eto, i ja sam počela ponovo da uživam u suncu, planinama, pa čak i u problemima, a počela sam i da uviđam da za besmisao mog života nije kriv niko drugi osim mene. -Matija Bećković
eto-i-ja-sam-poela-ponovo-da-uivam-u-suncu-planinama-pa-ak-i-u-problemima-a-poela-sam-i-da-uviam-da-za-besmisao-mog-ivota-nije-kriv-niko-drugi-osim
Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da
Rekoh joj, normalno, kako bih s tobom da sam trezan. Trezan sam tako bezvezan. -Đorđe Balašević
rekoh-joj-normalno-kako-bih-s-tobom-da-sam-trezan-trezan-sam-tako-bezvezan