Moji roditelji su moj oslonac. I dalje su. Oni su jedina grupa koja će me podržati podjednako ako osvojim 0 bodova i ako osvojim 40.


moji-roditelji-su-moj-oslonac-i-dalje-su-oni-su-jedina-grupa-koja-e-me-podrati-podjednako-ako-osvojim-0-bodova-i-ako-osvojim-40
kobi brajantmojiroditeljisumojoslonacdaljesuonijedinagrupakojaćemepodržatipodjednakoakoosvojim0bodova40moji roditeljiroditelji susu mojmoj oslonaci daljedalje suoni susu jedinajedina grupagrupa kojakoja ćeće meme podržatipodržati podjednakopodjednako akoako osvojimbodova ii akoako osvojimosvojim 40moji roditelji suroditelji su mojsu moj oslonaci dalje suoni su jedinasu jedina grupajedina grupa kojagrupa koja ćekoja će meće me podržatime podržati podjednakopodržati podjednako akopodjednako ako osvojimako osvojim 0osvojim 0 bodovabodova i akoi ako osvojimako osvojim 40moji roditelji su mojroditelji su moj oslonaconi su jedina grupasu jedina grupa kojajedina grupa koja ćegrupa koja će mekoja će me podržatiće me podržati podjednakome podržati podjednako akopodržati podjednako ako osvojimpodjednako ako osvojim 0ako osvojim 0 bodovaosvojim 0 bodova i0 bodova i akobodova i ako osvojimi ako osvojim 40moji roditelji su moj oslonaconi su jedina grupa kojasu jedina grupa koja ćejedina grupa koja će megrupa koja će me podržatikoja će me podržati podjednakoće me podržati podjednako akome podržati podjednako ako osvojimpodržati podjednako ako osvojim 0podjednako ako osvojim 0 bodovaako osvojim 0 bodova iosvojim 0 bodova i ako0 bodova i ako osvojimbodova i ako osvojim 40

Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu. -Kobi Brajant
skoncentriem-se-na-jednu-i-jedinu-stvar-a-stvar-da-osvojim-to-vie-prvenstava-to-mogu
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-nijednog-ako-runo
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali ni jednog ako je ružno.
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-jednog-ako-runo
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lijepo vrijeme, ali ni jednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lijepo-vrijeme-ali-jednog-ako-runo