Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca.


mojsije-ne-trepnuvi-okom-napisao-bog-dri-u-svojoj-ruci-srce-kraljeva-to-nemogue-iz-dva-razloga-zato-to-bog-nema-ruke-i-zato-to-kraljevi-nemaju-srca
viktor igomojsijenetrepnuviokomnapisaobogdržisvojojrucisrcekraljevatonemogućeizdvarazlogazatotonemarukekraljevinemajusrcamojsije jene trepnuvšitrepnuvši okombog držidrži uu svojojsvojoj ruciruci srcesrce kraljevaje nemogućenemoguće iziz dvadva razlogazato štošto bogbog nemanema rukeruke ii zatozato štošto kraljevikraljevi nemajunemaju srcane trepnuvši okombog drži udrži u svojoju svojoj rucisvojoj ruci srceruci srce kraljevaje nemoguće iznemoguće iz dvaiz dva razlogazato što bogšto bog nemabog nema rukenema ruke iruke i zatoi zato štozato što kraljevišto kraljevi nemajukraljevi nemaju srca

Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi. -Marsel Prust
naa-ljubav-prema-drugima-ne-slabi-zato-to-su-oni-mrtvi-ve-zato-to-umiremo-mi
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star
Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.
ponekad-ljudi-plau-ne-zato-to-su-slabive-zato-to-su-bili-jaki-predugo
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost