Molim sve devojčice od 15 do 17-18 godina da, ako su već u nekoj vezi sa dečkom približno njihovih godina, se ne prosipaju po Instagramu sa slikama skupih ve ...


molim-sve-devojice-od-15-do-1718-godina-da-ako-su-ve-u-nekoj-vezi-dekom-priblino-njihovih-godina-se-ne-prosipaju-po-instagramu-slikama-skupih-ve
molimsvedevojčiceod15do1718godinadaakosuvećnekojvezidečkompribližnonjihovihgodinaseneprosipajupoinstagramuslikamaskupihvemolim svesve devojčicedevojčice odod 1515 dogodina daako susu većveć uu nekojnekoj vezivezi sasa dečkomdečkom približnopribližno njihovihnjihovih godinase nene prosipajuprosipaju popo instagramuinstagramu sasa slikamaslikama skupihskupih vevemolim sve devojčicesve devojčice oddevojčice od 15od 15 doako su većsu već uveć u nekoju nekoj vezinekoj vezi savezi sa dečkomsa dečkom približnodečkom približno njihovihpribližno njihovih godinase ne prosipajune prosipaju poprosipaju po instagramupo instagramu sainstagramu sa slikamasa slikama skupihslikama skupih veskupih ve

Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama
Sa 3 godine – Mama ja te volim! Sa 10 godina – Dobro, dobro mama! Sa 16 godina – Mama što smetaš! Sa 18 godina – Hoću otići iz ove ku ...
sa-3-godine-mama-ja-te-volim-sa-10-godina-dobro-dobro-mama-sa-16-godina-mama-to-smeta-sa-18-godina-hou-otii-iz-ove-ku
Četrdesete su starost mladih godina. Pedesete su mladost starih godina. -Viktor Igo
etrdesete-su-starost-mladih-godina-pedesete-su-mladost-starih-godina
Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima. -Duško Radović
nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima