Molim te podseti me da treba da te podsetim da mi pošalješ sms u kome ćeš me podsetiti da te zovem da ti kažem da mi pročitaš onaj podsetnik. Ne zaboravi ...


molim-te-podseti-me-da-treba-da-te-podsetim-da-mi-poalje-sms-u-kome-e-me-podsetiti-da-te-zovem-da-ti-kaem-da-mi-proita-onaj-podsetnik-ne-zaboravi
molimtepodsetimedatrebapodsetimmipoaljesmskomećepodsetitizovemtikažempročitaonajpodsetniknezaboravimolim tete podsetipodseti meme dada trebatreba dada tete podsetimpodsetim dada mimi pošalješpošalješ smssms uu komekome ćešćeš meme podsetitipodsetiti dada tete zovemzovem dada titi kažemkažem dada mimi pročitašpročitaš onajonaj podsetnikne zaboravizaboravimolim te podsetite podseti mepodseti me dame da trebada treba datreba da teda te podsetimte podsetim dapodsetim da mida mi pošalješmi pošalješ smspošalješ sms usms u komeu kome ćeškome ćeš mećeš me podsetitime podsetiti dapodsetiti da teda te zovemte zovem dazovem da tida ti kažemti kažem dakažem da mida mi pročitašmi pročitaš onajpročitaš onaj podsetnikne zaboravi

Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.
nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to
Svakoj curi treba jedan zagrljaj,onako jako,najjace,da se nikad ne zaboravi!! :)
svakoj-curi-treba-jedan-zagrljajonako-jakonajjaceda-se-nikad-ne-zaboravi