Moraš da imaš sreće sa ženama, jer se sa njima uglavnom slučajno upoznaš. Ako skreneš desno iza ovog ugla, srešćeš tu ženu, ako skreneš levo, srešćeš onu ženu. Ljubav ima formu slučajnosti. Populacija se meša i dvoje ljudi se nekako sretnu. Možeš da kažeš da voliš neku ženu, ali postoji žena koju nikada nećeš sresti i koju možeš da voliš neuporedivo više.


mora-da-ima-sree-enama-jer-se-njima-uglavnom-sluajno-upozna-ako-skrene-desno-iza-ovog-ugla-sree-enu-ako-skrene-levo-sree-onu-enu-ljubav-ima-formu
Čarls bukovskimoradaimasrećeženamajersenjimauglavnomslučajnoupoznaakoskrenedesnoizaovoguglasrećeženuakolevoonuženuljubavimaformuslučajnostipopulacijameadvojeljudinekakosretnumožekaževolinekualipostojiženakojunikadanećesrestimoženeuporedivoviemoraš dada imašimaš srećesreće sasa ženamajer sese sasa njimanjima uglavnomuglavnom slučajnoslučajno upoznašako skrenešskreneš desnodesno izaiza ovogovog uglasrešćeš tutu ženuako skrenešskreneš levosrešćeš onuonu ženuljubav imaima formuformu slučajnostipopulacija sese mešameša ii dvojedvoje ljudiljudi sese nekakonekako sretnumožeš dada kažeškažeš dada volišvoliš nekuneku ženuali postojipostoji ženažena kojukoju nikadanikada nećešnećeš srestisresti ii kojukoju možešmožeš dada volišvoliš neuporedivoneuporedivo višemoraš da imašda imaš srećeimaš sreće sasreće sa ženamajer se sase sa njimasa njima uglavnomnjima uglavnom slučajnouglavnom slučajno upoznašako skreneš desnoskreneš desno izadesno iza ovogiza ovog uglasrešćeš tu ženuako skreneš levosrešćeš onu ženuljubav ima formuima formu slučajnostipopulacija se mešase meša imeša i dvojei dvoje ljudidvoje ljudi seljudi se nekakose nekako sretnumožeš da kažešda kažeš dakažeš da volišda voliš nekuvoliš neku ženuali postoji ženapostoji žena kojužena koju nikadakoju nikada nećešnikada nećeš srestinećeš sresti isresti i kojui koju možeškoju možeš damožeš da volišda voliš neuporedivovoliš neuporedivo više

Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli. -Jovan Dučić
niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli
Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu. -Marlen Ditrih
mukarac-vie-voli-doi-kui-i-zatei-raspremljen-krevet-i-srenu-enu-nego-pospremljen-krevet-i-ljutu-enu
Ako muškarac priča loše o svim ženama, verovatno se opekao na jednu, onu koju je najviše želeo. -Koko Šanel
ako-mukarac-pria-loe-o-svim-enama-verovatno-se-opekao-na-jednu-onu-koju-najvie-eleo
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno