Moraš da očekuješ stvari od sebe pre nego što ih uradiš.


mora-da-oekuje-stvari-od-sebe-pre-nego-to-ih-uradi
majkl džordanmoradaočekujestvariodsebeprenegotoihuradimoraš dada očekuješočekuješ stvaristvari odod sebesebe prepre negonego štošto ihih uradišmoraš da očekuješda očekuješ stvariočekuješ stvari odstvari od sebeod sebe presebe pre negopre nego štonego što ihšto ih uradišmoraš da očekuješ stvarida očekuješ stvari odočekuješ stvari od sebestvari od sebe preod sebe pre negosebe pre nego štopre nego što ihnego što ih uradišmoraš da očekuješ stvari odda očekuješ stvari od sebeočekuješ stvari od sebe prestvari od sebe pre negood sebe pre nego štosebe pre nego što ihpre nego što ih uradiš

Moraš umreti nekoliko puta pre nego što zaista počneš živeti.Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu.Um mora verovati da nešto može uraditi pre nego što to uradi. Fokusiraj se na pozitivne stvari bez obzira na probleme koji te okružuju.Ne opiri se toliko. Najbolje stvari se događaju onda kada ih ne očekuješ.Moraš vjerovati u sebe.Moraš verovati u sebe.