Moraš da rizikuješ. Razumjećeš čuda u životu tek kada dozvoliš da ti se desi nešto neočekivano.


mora-da-rizikuje-razumjee-uda-u-ivotu-tek-kada-dozvoli-da-ti-se-desi-neto-neoekivano
paulo koeljomoradarizikujerazumjećečudaživotutekkadadozvolitisedesinetoneočekivanomoraš dada rizikuješrazumjećeš čudačuda uu životuživotu tektek kadakada dozvolišdozvoliš dada titi sese desidesi neštonešto neočekivanomoraš da rizikuješrazumjećeš čuda učuda u životuu životu tekživotu tek kadatek kada dozvoliškada dozvoliš dadozvoliš da tida ti seti se desise desi neštodesi nešto neočekivanorazumjećeš čuda u životučuda u životu teku životu tek kadaživotu tek kada dozvolištek kada dozvoliš dakada dozvoliš da tidozvoliš da ti seda ti se desiti se desi neštose desi nešto neočekivanorazumjećeš čuda u životu tekčuda u životu tek kadau životu tek kada dozvolišživotu tek kada dozvoliš datek kada dozvoliš da tikada dozvoliš da ti sedozvoliš da ti se desida ti se desi neštoti se desi nešto neočekivano

Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi.Jednostavno može biti teže od komplikovanog. Moraš naporno raditi da bi napravio nešto jednostavno. Ali je vredno zato što na kraju kada dođeš do toga, možeš pomeriti planine.Znaš, ti i ja se krećemo paralelno jedno pored drugog. Gledamo se, svako iz svog voza. A je li možeš jednom u životu, samo jedan jedini put da zaboraviš sve vagone, vozove, koloseke i da mi pružiš ruku i dozvoliš mi da te grlim do kraja putovanja..Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...Moraš se privići na malo tuge u životu...Nećeš znati šta je prava sreća - ako je ne budeš imao sa čime uporediti.Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća – ako je ne budeš imao sa čime uporediti.