Moraš da smogneš snage i sebi otvoreno obećaš da ćeš ostati tragač za vječnošću u sebi, a ne za sobom u vječnosti.


mora-da-smogne-snage-i-sebi-otvoreno-obea-da-e-ostati-traga-za-vjenou-u-sebi-a-ne-za-sobom-u-vjenosti
miroslav mika antićmoradasmognesnagesebiotvorenoobećaćeostatitragačzavječnoćusebinesobomvječnostimoraš dada smognešsmogneš snagesnage ii sebisebi otvorenootvoreno obećašobećaš dada ćešćeš ostatiostati tragačtragač zaza vječnošćuvječnošću uu sebine zaza sobomsobom uu vječnostimoraš da smognešda smogneš snagesmogneš snage isnage i sebii sebi otvorenosebi otvoreno obećašotvoreno obećaš daobećaš da ćešda ćeš ostatićeš ostati tragačostati tragač zatragač za vječnošćuza vječnošću uvječnošću u sebia ne zane za sobomza sobom usobom u vječnostimoraš da smogneš snageda smogneš snage ismogneš snage i sebisnage i sebi otvorenoi sebi otvoreno obećašsebi otvoreno obećaš daotvoreno obećaš da ćešobećaš da ćeš ostatida ćeš ostati tragačćeš ostati tragač zaostati tragač za vječnošćutragač za vječnošću uza vječnošću u sebia ne za sobomne za sobom uza sobom u vječnostimoraš da smogneš snage ida smogneš snage i sebismogneš snage i sebi otvorenosnage i sebi otvoreno obećaši sebi otvoreno obećaš dasebi otvoreno obećaš da ćešotvoreno obećaš da ćeš ostatiobećaš da ćeš ostati tragačda ćeš ostati tragač zaćeš ostati tragač za vječnošćuostati tragač za vječnošću utragač za vječnošću u sebia ne za sobom une za sobom u vječnosti

Apstraktni identitet sa sobom još nema života… Nešto, dakle, ima život samo ukoliko sadrži protivrečnosti u sebi i ima snage da može protivrečnosti u sebi da obuhvati i da je zadrži.Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebiPre nego što obećaš, promisli; kad obećaš, ispuni.Moraš ostati odan onome što radiš.Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao.