Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća – ako je ne budeš imao sa čime uporediti.


mora-se-privii-na-malo-tuge-u-ivotu-nee-znati-prava-srea-ako-ne-bude-imao-ime-uporediti
paulo koeljomoraseprivićinamalotugeživotunećeznatitapravasrećaakonebudeimaočimeuporeditimoraš sese privićiprivići nana malomalo tugetuge uu životunećeš znatiznati štaje pravaprava srećasreća –– akoako jeje nene budešbudeš imaoimao sasa čimečime uporeditimoraš se privićise privići naprivići na malona malo tugemalo tuge utuge u životunećeš znati štaznati šta ješta je pravaje prava srećaprava sreća –sreća – ako– ako jeako je neje ne budešne budeš imaobudeš imao saimao sa čimesa čime uporeditimoraš se privići nase privići na maloprivići na malo tugena malo tuge umalo tuge u životunećeš znati šta jeznati šta je pravašta je prava srećaje prava sreća –prava sreća – akosreća – ako je– ako je neako je ne budešje ne budeš imaone budeš imao sabudeš imao sa čimeimao sa čime uporeditimoraš se privići na malose privići na malo tugeprivići na malo tuge una malo tuge u životunećeš znati šta je pravaznati šta je prava srećašta je prava sreća –je prava sreća – akoprava sreća – ako jesreća – ako je ne– ako je ne budešako je ne budeš imaoje ne budeš imao sane budeš imao sa čimebudeš imao sa čime uporediti

Poštuj svoj trud i poštuj sam sebe. Samopoštovanje vodi do samodiscipline. Kada budeš oboje imao čvrsto u sebi, to je prava moć. -Klint Istvud
potuj-svoj-trud-i-potuj-sam-sebe-samopotovanje-vodi-do-samodiscipline-kada-bude-oboje-imao-vrsto-u-sebi-to-prava-mo
Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...
nee-joj-biti-prvi-mukarac-poslednji-ili-jedini-volela-pre-tebe-i-verovatno-e-voleti-posle-ali-ako-te-sada-voli-zar-bilo-drugo-bitno