Moraš se privići na malo tuge u životu...Nećeš znati šta je prava sreća - ako je ne budeš imao sa čime uporediti.


mora-se-privii-na-malo-tuge-u-ivotunee-znati-prava-srea-ako-ne-bude-imao-ime-uporediti
paulo koeljomoraseprivićinamalotugeživotunećeznatitapravasrećaakonebudeimaočimeuporeditimoraš sese privićiprivići nana malomalo tugetuge uu životunećešživotunećeš znatiznati štaje pravaprava srećasrećaakoako jeje nene budešbudeš imaoimao sasa čimečime uporeditimoraš se privićise privići naprivići na malona malo tugemalo tuge utuge u životunećešu životunećeš znatiživotunećeš znati štaznati šta ješta je pravaje prava srećaprava srećaako jeako je neje ne budešne budeš imaobudeš imao saimao sa čimesa čime uporeditimoraš se privići nase privići na maloprivići na malo tugena malo tuge umalo tuge u životunećeštuge u životunećeš znatiu životunećeš znati štaživotunećeš znati šta jeznati šta je pravašta je prava srećaje prava srećaako je neako je ne budešje ne budeš imaone budeš imao sabudeš imao sa čimeimao sa čime uporeditimoraš se privići na malose privići na malo tugeprivići na malo tuge una malo tuge u životunećešmalo tuge u životunećeš znatituge u životunećeš znati štau životunećeš znati šta ježivotunećeš znati šta je pravaznati šta je prava srećašta je prava srećaako je ne budešako je ne budeš imaoje ne budeš imao sane budeš imao sa čimebudeš imao sa čime uporediti

Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća – ako je ne budeš imao sa čime uporediti.Poštuj svoj trud i poštuj sam sebe. Samopoštovanje vodi do samodiscipline. Kada budeš oboje imao čvrsto u sebi, to je prava moć.Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.