Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.


mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
stiv džobsmoraverovatinetosebesudbinuživotkarmubilotaovajpristupmenikadanijenaputaopromeniomiživotmoraš verovativerovati uu neštoneštosebebilo štaovaj pristuppristup meme nikadanikada nijenije napuštaonapuštao ii promeniopromenio mimi jeje životmoraš verovati uverovati u neštou neštoovaj pristup mepristup me nikadame nikada nijenikada nije napuštaonije napuštao inapuštao i promenioi promenio mipromenio mi jemi je životmoraš verovati u neštoverovati u neštoovaj pristup me nikadapristup me nikada nijeme nikada nije napuštaonikada nije napuštao inije napuštao i promenionapuštao i promenio mii promenio mi jepromenio mi je životmoraš verovati u neštoovaj pristup me nikada nijepristup me nikada nije napuštaome nikada nije napuštao inikada nije napuštao i promenionije napuštao i promenio minapuštao i promenio mi jei promenio mi je život

Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto