Moralno ponašanje čoveka bi trebalo da bude u potpunosti zasnovano na razumevanju, obrazovanju i društvenim vezama; religijska osnova nije potrebna. Čovek bi zaista bio bedan ako bi morao da bude obuzdan strahom od kazne i nadom u nagradu posle smrti.


moralno-ponaanje-oveka-bi-trebalo-da-bude-u-potpunosti-zasnovano-na-razumevanju-obrazovanju-i-drutvenim-vezama-religijska-osnova-nije-potrebna-ovek-bi
albert ajnštajnmoralnoponaanječovekabitrebalodabudepotpunostizasnovanonarazumevanjuobrazovanjudrutvenimvezamareligijskaosnovanijepotrebnaČovekzaistabiobedanakomoraoobuzdanstrahomodkaznenadomnagraduposlesmrtimoralno ponašanjeponašanje čovekačoveka bibi trebalotrebalo dada budebude uu potpunostipotpunosti zasnovanozasnovano nana razumevanjuobrazovanju ii društvenimdruštvenim vezamareligijska osnovaosnova nijenije potrebnaČovek bibi zaistazaista biobio bedanbedan akoako bibi moraomorao dada budebude obuzdanobuzdan strahomstrahom odod kaznekazne ii nadomnadom uu nagradunagradu posleposle smrtimoralno ponašanje čovekaponašanje čoveka bičoveka bi trebalobi trebalo datrebalo da budeda bude ubude u potpunostiu potpunosti zasnovanopotpunosti zasnovano nazasnovano na razumevanjuobrazovanju i društvenimi društvenim vezamareligijska osnova nijeosnova nije potrebnaČovek bi zaistabi zaista biozaista bio bedanbio bedan akobedan ako biako bi moraobi morao damorao da budeda bude obuzdanbude obuzdan strahomobuzdan strahom odstrahom od kazneod kazne ikazne i nadomi nadom unadom u nagraduu nagradu poslenagradu posle smrti

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Ono što bi trebalo da bude, a nije – to nema istine. -Hegel
ono-to-bi-trebalo-da-bude-a-nije-to-nema-istine
Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-preko-potrebno-da-on-bude-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Što je trebalo da bude pravo stajalo je iskrivljeno, a nije bilo ni krivo kako treba. -Matija Bećković
to-trebalo-da-bude-pravo-stajalo-iskrivljeno-a-nije-bilo-krivo-kako-treba
Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše! -Miroslav Mika Antić
trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da