Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla.


moramo-ipak-prihvatiti-da-kako-se-meni-ini-ovek-svim-svojim-plemenitim-karakteristikama-ipak-u-svome-telu-dri-neizbrisiv-peat-njegovog-niskog-porekla
Čarls darvinmoramoipakprihvatitidakakosemeničiničoveksvimsvojimplemenitimkarakteristikamaipaksvometeludržineizbrisivpečatnjegovogniskogporeklaprihvatiti dakako sese menimeni činičovek sasa svimsvim svojimsvojim plemenitimplemenitim karakteristikamakarakteristikama ipakipak uu svomesvome telutelu držidrži neizbrisivneizbrisiv pečatpečat njegovognjegovog niskogniskog poreklakako se menise meni činičovek sa svimsa svim svojimsvim svojim plemenitimsvojim plemenitim karakteristikamaplemenitim karakteristikama ipakkarakteristikama ipak uipak u svomeu svome telusvome telu držitelu drži neizbrisivdrži neizbrisiv pečatneizbrisiv pečat njegovogpečat njegovog niskognjegovog niskog porekla

Ljudi koji jedan jezik govore i čitaju iste novine zovu se danas “nacije” i hoće da su zajedničkog porekla, a to ipak ni uz najgore krivotvorenje nije uspelo. -Miroslav Krleža
ljudi-koji-jedan-jezik-govore-i-itaju-iste-novine-zovu-se-danas-nacije-i-hoe-da-su-zajednikog-porekla-a-to-ipak-uz-najgore-krivotvorenje-nije-uspelo
Konzervativan čovek je čovek sa dve potpuno zdrave noge koji,ipak, nikad nije naučio hodati napred. -Frenklin Ruzvelt
konzervativan-ovek-ovek-dve-potpuno-zdrave-noge-kojiipak-nikad-nije-nauio-hodati-napred
Dođu dani kada te u vazdunu ipak osetim i onda se vrate sva sećanja…Odavno nikom o tebi ne pričam, puštam te da živiš samo u meni…Živim sa ...
dou-dani-kada-te-u-vazdunu-ipak-osetim-i-onda-se-vrate-sva-seanjaodavno-nikom-o-tebi-ne-priam-putam-te-da-ivi-samo-u-meniivim