Moramo strašno da pazimo da ovo spasavanje ne smatramo pobedom. Ratovi se ne dobijaju evakuacijama. I još jednom je potvrdio britansku odlučnost: Branićemo našu otadžbinu. Ako treba godinama, ako treba sami. Izdržaćemo do kraja, borićemo se na okeanima i morima, sa sve većim pouzdanjem i sve većom snagom, borićemo se u vazduhu, borićemo se na obalama, borićemo se na aerodromima, borićemo se na poljima i na ulicama i na brdima. Nikada se nećemo predati.


moramo-strano-da-pazimo-da-ovo-spasavanje-ne-smatramo-pobedom-ratovi-se-ne-dobijaju-evakuacijama-i-jo-jednom-potvrdio-britansku-odlunost-braniemo-nau
vinston Čerčilmoramostranodapazimoovospasavanjenesmatramopobedomratovisedobijajuevakuacijamajojednompotvrdiobritanskuodlučnostbranićemonauotadžbinuakotrebagodinamaakosamiizdržaćemodokrajaborićemonaokeanimamorimasvevećimpouzdanjemvećomsnagomvazduhuobalamaaerodromimapoljimaulicamabrdimanikadanećemopredatimoramo strašnostrašno dada pazimopazimo dada ovoovo spasavanjespasavanje nene smatramosmatramo pobedomratovi sese nene dobijajudobijaju evakuacijamai jošjoš jednomjednom jeje potvrdiopotvrdio britanskubritansku odlučnostbranićemo našunašu otadžbinuako trebatreba godinamaako trebatreba samiizdržaćemo dodo krajaborićemo sese nana okeanimaokeanima ii morimasa svesve većimvećim pouzdanjempouzdanjem ii svesve većomvećom snagomborićemo sese uu vazduhuborićemo sese nana obalamaborićemo sese nana aerodromimaborićemo sese nana poljimapoljima ii nana ulicamaulicama ii nana brdimanikada sese nećemonećemo predatimoramo strašno dastrašno da pazimoda pazimo dapazimo da ovoda ovo spasavanjeovo spasavanje nespasavanje ne smatramone smatramo pobedomratovi se nese ne dobijajune dobijaju evakuacijamai još jednomjoš jednom jejednom je potvrdioje potvrdio britanskupotvrdio britansku odlučnostbranićemo našu otadžbinuako treba godinamaako treba samiizdržaćemo do krajaborićemo se nase na okeanimana okeanima iokeanima i morimasa sve većimsve većim pouzdanjemvećim pouzdanjem ipouzdanjem i svei sve većomsve većom snagomborićemo se use u vazduhuborićemo se nase na obalamaborićemo se nase na aerodromimaborićemo se nase na poljimana poljima ipoljima i nai na ulicamana ulicama iulicama i nai na brdimanikada se nećemose nećemo predati

U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. -Ivo Andric
u-svakoj-eni-ima-avo-koga-treba-ubiti-ili-poslom-ili-raanjem-ili-i-jednim-i-drugim-a-ako-se-ena-otme-i-jednom-i-drugom-onda-treba-ubiti-enu