More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane.


more-sve-ono-pokriva-sedam-desetina-zemljine-povrine-ono-odie-istoom-i-zdravljem-ono-beskrajna-pustinja-gde-ovek-nikada-nije-usamljen-jer-osea-da
Žil vernmoresveonopokrivasedamdesetinazemljinepovrineodiečistoćomzdravljembeskrajnapustinjagdečoveknikadanijeusamljenjerosećadaživotključanasvestranemore jeje sveono pokrivapokriva sedamsedam desetinadesetina zemljinezemljine površineono odišeodiše čistoćomčistoćom ii zdravljemono jeje beskrajnabeskrajna pustinjagde čovekčovek nikadanikada nijenije usamljenjer osećaoseća dada životživot ključaključa nana svesve stranemore je sveono pokriva sedampokriva sedam desetinasedam desetina zemljinedesetina zemljine površineono odiše čistoćomodiše čistoćom ičistoćom i zdravljemono je beskrajnaje beskrajna pustinjagde čovek nikadačovek nikada nijenikada nije usamljenjer oseća daoseća da životda život ključaživot ključa naključa na svena sve strane

Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati za sve gluposti i greške. -Duško Radović
vodite-rauna-o-svom-prezimenu-ono-e-iveti-e-od-vas-i-odgovarati-za-sve-gluposti-i-greke
Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. -Ivo Andrić 
ono-to-najlepe-na-iskrenoj-i-dubokoj-ljubavi-na-kojoj-sve-lepo-to-da-u-odnosu-prema-onome-koga-volimo-nijedna-naa-mana-ne-dolazi-do-izraza
Ono što bi trebalo da bude, a nije – to nema istine. -Hegel
ono-to-bi-trebalo-da-bude-a-nije-to-nema-istine
Ono što nije zapisano, i ne postoji; bilo pa umrlo. -Meša Selimović
ono-to-nije-zapisano-i-ne-postoji-bilo-pa-umrlo
Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih. -Konfučije
ono-to-hoe-mudrac-to-trai-u-sebi-prost-ovek-to-trai-kod-drugih